ORGANIZOVANIE PODUJATIA – GDPR

OBOZNÁMENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV – ORGANIZOVANIE PODUJATIA

zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),

resp. v zmysle § 19 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prevádzkovateľ:

 • Matica slovenská, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin, SR
 • IČO: 00179027, DIČ: 2020603123, IČ DPH: —

Kontaktná osoba:

 • JUDr. Marián Gešper, t. č.: 043/ 381 2820 , mail: sekretariat@matica.sk, web: www.matica.sk

Zodpovedná osoba (DPO) pre oblasť ochrany osobných údajov:

 • Ing. Pavol Kleban, t. č.: 0907 931 085, mail: pavol.kleban@gdpr-pass.sk, web: www.gdpr-pass.sk

Prevádzka:

 • Dom Matice slovenskej v Komárne, Nám. M. R. Štefánika 6, 945 01 Komárno
 • zodpovedná osoba: Jozef Černek, t. č.:0905 405 455, mail: jozef.cernek@energy.sk

Spracúvanie a ochranu osobných údajov fyzickej osoby upravuje:

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej ako „Nariadenie GDPR“,
 • a Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej ako „Zákon 18“.

Osobné údaje dotknutej osoby:

Osobné údaje zaznamenané na fotografiách a video zázname:

 • fotografia: charakteristické znaky a črty, ktoré tvoria fyzickú identitu osoby
 • kamerový záznam: charakteristické znaky a črty, ktoré tvoria fyzickú identitu osoby

Účel spracúvania osobných údajov:

 • dokumentácia z organizovaného podujatia pre potreby prevádzkovateľa (fotodokumentácia, resp. video záznam pre potreby informovania o zorganizovanom podujatí na webovej stránke www.matica.sk, www.dmskomarno.sk, www.komarnodnes.sk, www.rebeli.sk, www.dramatak.sk, všeobecne na internete, sociálnych sieťach, v TV, rozhlase a v tlači)

Právny základ spracúvania osobných údajov:

 • súhlas dotknutej osoby sa nevyžaduje: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa v zmysle Nariadenia GDPR, čl. 6, ods. 1, písm. f), resp. Zákona 18, § 13, ods. (1), písm. f)

Doba uchovávania osobných údajov:

 • neobmedzene (archivácia dokumentácie z organizovaného podujatia)

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa:

 • dokumentácia z organizovaného podujatia pre potreby prevádzkovateľa

Identifikácia príjemcu osobných údajov:

 • média (TV, rozhlas, tlač, internet)
 • Orgány štátnej správy a verejnej správy na výkon kontroly a dozoru (Úrad na ochranu osobných údajov SR, …)

Prenos osobných údajov do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácie:

 • osobné údaje sa neprenášajú

Práva dotknutej osoby:

 • dotknutá osoba má v zmysle Nariadenia GDPR, resp. Zákona 18 právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania (čl. 77 / § 100) a na spracovanie osobných údajov, ktoré sa zakladá na udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov, má právo svoj súhlas na spracovanie osobných údajov kedykoľvek odvolať; odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním
 • pre výmaz alebo zabudnutie nás kontaktujte: dms.komarno@matica.sk alebo 0905 405 455

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania + profilovanie:

 • bez existencie automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva v zmysle § 79 Zákona 18.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *