Miestny odbor Matice slovenskej

Sme (priemerne) vekovo jeden z najmladších, ak nie najmladší výbor MO MS na Slovensku. Každý jeden z členov novozvoleného výboru má bohaté skúsenosti s prácou v kultúrnych a spoločenských oblastiach.
V súčasnosti tvoríme podmienky pre fungovanie niekoľkých telies – folklórom motivovanej skupiny Slovenskí rebeli a Dramaťák, ktorý počas jesene 2019 oslávi svoje 15. narodeniny. Pri tejto príležitosti sa riaditeľ DMS a predseda MO MS zároveň – Jozef Černek rozhodol pripraviť nové najveľkolepejšie dielo Dramaťáku.

Veríme, že v tejto zostave budeme prinášať nášmu mestu kultúru bez rozdielu národnosti a pre všetky vekové kategórie.

:: Predseda
MO MS KN
Jozef Černek
– koordinácia jednotlivých projektov, divadelné projekty, spolupráca s inštitúciami mesta a štátu, financovanie projektov
Kontakt: 0905 405 455, cernek@energy.sk:
:: Členovia
MO MS KN
  Ing. Zuzana Borošová
– internetizácia v MO MS, preklopenie databázy členov MO MS z papierovej do elektronickej podoby, šport
Kontakt: 0908 103 671
  Róbert Halász
– spolupráca s klubom dôchodcov a ďalšími kultúrnymi ustanovizňami, zabezpečenie ich účasti na podujatiach, propagácia
Kontakt:
0915 400 170
Miroslav Havel
– internetizácia v MO MS, preklopenie databázy členov MO MS z papierovej do elektronickej podoby, šport
Kontakt: 0905 580 179
Mgr. Roberta Krmášková
– admin www.dmskomarno.sk, spolupráca so vzdelávacími inštitúciami a organizáciami, tvorba, koordinácia a propagácia podujatí, koordinácia dobrovoľníkov
Kontakt: 0905 283 006, roberta@roberta.sk
Mgr. Jana Pipíšková
– zápisnice z porád, písomná agenda, financie neinvestičného charakteru a projektová manažérka pre financovanie podujatí z fondov mesta, štrukturálnych fondov, fondov štátu a fondov EU
Kontakt: 0905 466 107
Marcela Rajnohová
– pamätné dni významných dejateľov SR a mesta, komunikácia so spoločenskými organizáciami v meste Komárno
Kontakt: 0915 149 774
Helena Ražná
– zabezpečenie stránkových hodín MO MS spojených s inkasom členských príspevkov
Kontakt: 035 7702 008
Alžbeta Černeková 
– technické zabezpečenie a podpora podujatí Kontakt: 0917 976 665