GDPR

So zreteľom na fakt, že Dom Matice slovenskej v Komárne je podnikateľský subjekt s vlastným daňovým identifikačným číslom a právnou subjektivitou si vypracoval  

ORGANIZAČNÚ SMERNICA PRE SPRACOVÁVANIE A OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV. Je k dispozícii k nahliadnutiu v sídle DMS Komárno.  

Informačná povinnosť, kamerový systém (GDPR) Dom Matice slovenskej v Komárne

Informačná povinnosť podľa ustanovení zákona 18/2018 Z.z. z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (ďalej len „ZoOOÚ“).

V súlade s internou smernicou Domu Matice slovenskej v Komárne vytvorenej podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ÉU 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v zmysle národných dokumentov a smerníc.

Prevádzkovateľom kamerového a monitorovacieho informačného systému je Dom Matice slovenskej v Komárne IČO: 35610905, sídlo: M. R. Štefánika 6, 945 01 Komárno

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Jozef Černek, riaditeľ DMS Komárno email: dms.komarno@matica.sk

Účel spracúvania osobných údajov:

ochrana majetku a zdravia   (prevádzkovanie kamerového systému)

Právny základ spracúvania osobných údajov:

§ 13 d)spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetkudotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby

Oprávnený záujem: 

ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie kriminality, ochrana majetku alebo zdravia.

Kategória príjemcov: 

policajný zbor SR a prokuratúra SR

Prenos údajov: prenos údajov sa neuskutočňuje.

Doba uchovávania:

Ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, záznam sa automaticky likviduje v informačnom systéme v lehote 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.

Kto prichádza do kontaktu (spracováva) s kamerový záznam

Ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, nie je prístupný ani zamestnancom Domu MS v Komárne, ani poskytovaný tretím osobám

Poučenie  o právach dotknutej osoby:

Za predpokladu že došlo k vytvoreniu záznamu (viď. predošle body) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa so súhlasom orgánov činných v trestnom konaní:

 1. požadovať prístup k jej osobným údajom;
 2. požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania jej osobných údajov;
 3. namietať spracúvanie osobných údajov,
 4. na prenosnosť svojich osobných údajov;
 5. kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, ak sa osobné údaje spracúvajú na tomto právnom základe,
 6. právo podať sťažnosť dozornému orgánu t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v smernici…

ORGANIZOVANIE PODUJATIA – GDPR

OBOZNÁMENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV – ORGANIZOVANIE PODUJATIA

zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),

resp. v zmysle § 19 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prevádzkovateľ:

 • Matica slovenská, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin, SR
 • IČO: 00179027, DIČ: 2020603123, IČ DPH: —

Kontaktná osoba:

 • JUDr. Marián Gešper, t. č.: 043/ 381 2820 , mail: sekretariat@matica.sk, web: www.matica.sk

Zodpovedná osoba (DPO) pre oblasť ochrany osobných údajov:

 • Ing. Pavol Kleban, t. č.: 0907 931 085, mail: pavol.kleban@gdpr-pass.sk, web: www.gdpr-pass.sk

Prevádzka:

 • Dom Matice slovenskej v Komárne, Nám. M. R. Štefánika 6, 945 01 Komárno
 • zodpovedná osoba: Jozef Černek, t. č.:0905 405 455, mail: jozef.cernek@energy.sk

Spracúvanie a ochranu osobných údajov fyzickej osoby upravuje:

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej ako „Nariadenie GDPR“,
 • a Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej ako „Zákon 18“.

Osobné údaje dotknutej osoby:

Osobné údaje zaznamenané na fotografiách a video zázname:

 • fotografia: charakteristické znaky a črty, ktoré tvoria fyzickú identitu osoby
 • kamerový záznam: charakteristické znaky a črty, ktoré tvoria fyzickú identitu osoby

Účel spracúvania osobných údajov:

 • dokumentácia z organizovaného podujatia pre potreby prevádzkovateľa (fotodokumentácia, resp. video záznam pre potreby informovania o zorganizovanom podujatí na webovej stránke www.matica.sk, www.dmskomarno.sk, www.komarnodnes.sk, www.rebeli.sk, www.dramatak.sk, všeobecne na internete, sociálnych sieťach, v TV, rozhlase a v tlači)

Právny základ spracúvania osobných údajov:

 • súhlas dotknutej osoby sa nevyžaduje: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa v zmysle Nariadenia GDPR, čl. 6, ods. 1, písm. f), resp. Zákona 18, § 13, ods. (1), písm. f)

Doba uchovávania osobných údajov:

 • neobmedzene (archivácia dokumentácie z organizovaného podujatia)

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa:

 • dokumentácia z organizovaného podujatia pre potreby prevádzkovateľa

Identifikácia príjemcu osobných údajov:

 • média (TV, rozhlas, tlač, internet)
 • Orgány štátnej správy a verejnej správy na výkon kontroly a dozoru (Úrad na ochranu osobných údajov SR, …)

Prenos osobných údajov do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácie:

 • osobné údaje sa neprenášajú

Práva dotknutej osoby:

 • dotknutá osoba má v zmysle Nariadenia GDPR, resp. Zákona 18 právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania (čl. 77 / § 100) a na spracovanie osobných údajov, ktoré sa zakladá na udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov, má právo svoj súhlas na spracovanie osobných údajov kedykoľvek odvolať; odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním
 • pre výmaz alebo zabudnutie nás kontaktujte: dms.komarno@matica.sk alebo 0905 405 455

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania + profilovanie:

 • bez existencie automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva v zmysle § 79 Zákona 18.