História sochy sv. Cyrila a Metoda

Chronológia vytvorenia súsošia sv. Cyrila a Metoda

júl 1990 – zrod myšlienky vytvorenia súsošia na 1. Cyrilometodských dňoch
23.3.1992 – žiadosť MO MS v Komárne na MZ Komárno o vyčlenenie dôstojného verejného miesta pre súsošie
11.5.1992 – odpoveď z rokovania MZ 4.5.92 “Oznamujeme Vám, že MZ nedoporučuje umiestniť uvedený pomník na území mesta Komárno.“
máj 1992 – opätovná žiadosť MO MS o vyčlenenie dôstojného verejného miesta pre súsošie
jún 1992 – uznesenie č. 240/92 z 15. zasadnutia MZ Komárno: „Mestské zastupiteľstvo v Komárne súhlasí s umiestnením súsošia sv. Cyrila a Metoda vo vnútorných priestoroch Vojenského kostola v Komárne.“
rok 1993 – podpisovaná iniciatíva občanov Komárna na podporu umiestnenia súsošia na verejnom mieste, opätovná žiadosť MO MS o vyčlenenie verejného miesta. Odpoveď: „MZ Komárno uznesením č. 433 neschvaľuje zmenu uznesenia č. 240 a trvá na pôvodnom umiestnení súsošia vo vnútorných priestoroch Vojenského kostola v Komárne.“, (kostol uzatvorený, verejnosti neprístupný a nevysvätený)
rok 1994 – predaj žrebov lotérie sv. Cyrila a Metoda, ktorú organizovala MO MS Prievidza, žiadosť o podporu predstaviteľov cirkví, jeho Eminencia Ján Chryzostom kardinál Korec nám 25.5.1994 napísal: „Hľadím s úctou na Vašu snahu pozdvihnúť Vaše mesto a želám Vám, aby sa vám to v uvážlivej spolupráci podarilo.“
rok 1995 – pokračovanie predaja žrebov lotérie sv. Cyrila a Metoda, z výťažku ktorej sa má dielo financovať, spolupráca s kultúrnou komisiou MZ a príprava projektu podľa jej pokynov (konkretizácia súsošia, inžinierske siete a zdroje financovania)
rok 1996 – celoslovenská súťaž na vytvorenie diel pre Prievidzu, Komárno a iné mestá, pre Komárno sme vybrali návrh ak. soch. Ladislava Beráka, podanie žiadosti MZ s vypracovaným projektom s lokalizáciou súsošia na Tržničné námestie v Komárne, podporné stanovisko Otca arcibiskupa Sokola: „Rád by som sa zúčastnil aj na podujatí posvätenia súsošia sv. Cyrila a Metoda na dôstojnom verejnom mieste v Komárne, kde žijú aj Slováci.“
7.10.1996 – „MZ Komárno prerokovalo opätovnú žiadosť na umiestnenie súsošia sv. Cyrila a Metoda, hlasovaním potvrdilo pôvodné uznesenie č. 240/92

O soche sv. Cyrila a Metoda vedel aj svätý otec.

rok 1997 – ukončenie predaja žrebov a rozdelenie financií pre viaceré diela na Slovensku
26.9.1997 – súhlas Krajského úradu v Nitre ako majiteľa s umiestnením súsošia na štátnom pozemku č. 2667 k.ú. Komárno, Senné námestie – pri vodárenskej veži
12.11.1997 – potvrdenie o vyčlenení 4,6 mil. Sk zo zisku žrebovej lotérie od organizátora MO MS Prievidza pre vytvorenie bronzového súsošia pre Komárno, (myšlienka vytvoriť takéto diela vznikla v Komárne, MO MS Prievidza zabezpečila realizáciu žrebovej lotérie)
11.12.1997 – podpísanie zmluvy o diele medzi MO MS Komárno a ak. soch. Ladislavom Berákom na vytvorenie súsošia sv. Cyrila a Metoda
rok 1998 – tvorba modelu súsošia, konzultácie s odborníkmi z Fakulty architektúry STU v Bratislave, predstaviteľmi cirkví, získavanie sponzorov
august 1998 – súhlas MsÚ s pripojením osvetlenia súsošia na par. č. 2667 na verejnú sieť za predpokladu, že sa práce objednajú u firmy IMPULZ LIGHT s.r.o Komárno, vypracovanie realizačného plánu na umiestnenie súsošia č. 2667
11.8.1998 – žiadosť MO MS o vydanie záväzného stanoviska k investičnej činnosti na parcele č. 2667 (súhlasné stanovisko bolo potrebné k vydaniu stavebného povolenia OU Komárno, doplnenie žiadosti o vyžiadané presné údaje čestného a bočného pohľadu s vyznačenými kótami)
4.12.1998 – odpoveď primátora Komárna p. Pásztora: „ Po preštudovaní vašej žiadosti na umiestnenie súsošia na par. č. 2667 k.ú. Komárno sa javí ako nevhodné z hľadiska výberu lokality. V prípade obojstranných jednaní a hľadania výsledku môže dôjsť k pozitívnemu riešeniu daného nedorozumenia.“
okt.-nov. 1998 – MO MS Komárno sa obracia na odborníkov FA STU a predstaviteľov vlády, podpredseda vlády SR p. Csáky prisľúbil, že problém sa bude dôstojne riešiť
rok 1999 – podporné stanovisko na umiestnenie súsošia na dôstojnom verejnom mieste vyjadril: minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský, minister kultúry SR Milan Kňažko, štátny tajomník MK a prednosta KU Nitra. Na základe záverov z rokovania prednostu KU Nitra a predstaviteľov MK s primátorom Pásztorom zabezpečil MO MS v Komárne vypracovanie expertízneho posudku na možné lokality pre umiestnenie súsošia – odovzdaný MZ 14.4.1999
26.5.1999 – opätovná žiadosť o zmenu uznesenia č. 240/92
máj-jún 1999 – dokončenie a odliatie súsošia v Kremnici, spracovanie informačných materiálov a rokovanie s poslancami MZ – výbor MO MS pripravený k spolupráci s odborníkmi MZ pre spoločné vypracovanie postupu umiestnenia súsošia
august 1999 – petícia občanov Komárna za dôstojné verejné miesto pre súsošie
október 1999 – vznik občianskeho združenia COMORRA za zlepšenie spolunažívania občanov rôznych národnosti a postavenie súsošia
november 1999 – rokovanie zástupcov OZ COMORRA s predstaviteľmi Európskej demokratickej únie za účasti KDH a SMK, dohoda o spolupráci OZ a MO na zabezpečenia dôstojného miesta pre súsošie, žiadosť OZ COMORRA na MZ Komárno na vyčlenenie miesta pre súsošie
december 1999 – rokovanie zástupcov OZ COMORRA s primátorom Ing. Pásztorom
január 2000 – MZ Komárno rozhodlo o vytvorení nových sôch šiestich spolupatrónov Európy v podživotnej veľkosti (cca 1,2 m) a ich umiestnenie na fasáde jednej z budov Nádvoria Európy v Komárne
máj 2000 – žiadosť OZ COMORRA Gymnáziu Ľ. J. Šuleka o umiestnenie hotového diela súsošia v záhrade školy
jún 2000 – Školská rada Gymnázia Ľ. J. Šuleka schválila návrh na umiestnenie súsošia na pozemku školy

Socha sv. Cyrila a Metoda týčia sa na priečelí DMS v Komárne.

jún-okt. 2000 – vypracovanie nového projektu s kladným stanoviskom Pamiatkového ústavu
21.7.2000 – presun súsošia z dielne majstrov zlievačov do Komárna, jeho dočasné uloženie na dvore evanjelickej fary v Komárne
rok 2001 – upresňovanie zdrojov finančného zabezpečenia a foriem realizácie
február 2001 – žiadosť Gymnázia Ľ. J. Šuleka o kladné stanovisko mesta k uvažovanej investícii na pozemku školy
máj 2001 – na štátnom pozemku v areáli gymnázia na základe nesúhlasu poslancov MZ nesúhlas primátora Komára Ing. Pásztora s umiestnením súsošia Komárno
rok 2002 – podporné stanoviská Slovákov a slovenských organizácií zo zahraničia, „lobbovanie“ u novozvolených poslancov MZ Komárna
január 2003 – stretnutie predstaviteľov Gymnázia Ľ. J. Šuleka s predstaviteľmi Ekumenickej rady cirkvi a predsedom NR SR P. Hrušovským, ktorí prisľúbili podporu odhaleniu súsošia v Komárne
25.4.2003 – oznámenie riaditeľa Gymnázia Ľ. J. Šuleka: „…ani po dlhodobo vynakladanom úsilí nevidím reálnu možnosť osadiť súsošie v parku našej školy do 5.7.2003, tak ako sme to žiadali v žiadosti o vydanie záväzného stanoviska k investičnej činnosti dňa 7.2.2001.“
20.5.2003 – návšteva prezidenta SR Rudolfa Schustera v Dome MS Komárno, prehliadka súsošia sv. Cyrila a Metoda na dvore evanjelickej fary. Prisľúbil vyzvať predstaviteľov mesta na riešenie trvalého umiestnenia súsošia sv. Cyrila a Metoda od ak. soch. L. Beráka na vhodnom mieste Komárna
6.6.2003 – návšteva MK SR Rudolfa Chmela a jeho podpora umiestnenia súsošia na priečelí Domu MS
jún 2003 – príprava na sprístupnenie súsošia verejnosti dočasným umiestnením na priečelí budovy Domu Matice slovenskej v Komárne
12. júl 2003 – odhalenie súsošia sv. Cyrila a Metoda za účasti vrcholných predstaviteľov cirkví a zástupcov veľvyslanectiev viacerých štátov

Ďakujeme všetkým podporovateľom nášho úsilia o zveľaďovanie národného kultúrneho dedičstva.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *