Ponukový list Matice slovenskej


Vážená pani starostka, vážený pán starosta,primátori a viceprimátori!

Matica slovenská v tomto roku oslavuje 100. výročie obnovy svojej
činnosti, a predovšetkým 100. výročie vzniku prvých miestnych
odborov, ktoré sa významne zaradili do rozvoja nielen regionálnej, ale
aj národnej kultúry na Slovensku.

Ak vo Vašej obci (meste)nemáte do dnešných dní založený miestny
odbor, ale fungoval v minulosti, môže Vám ústredie Matice slovenskej v
Martine v tomto ohľade operatívne pomôcť.

Matica slovenská cez svoje MO MS v daných obciach a mestách spolu s
príslušnými oblastnými strediskami MS môže aktívne pomáhať:
– pri návrhu, výrobe, umiestňovaní a odhaľovaní pamätných tabúľ, búst
a pamätníkov významným slovenským národovcom,
– realizovať miestne kultúrne podujatia a súťaže pre rôzne vekové kategórie
a generácie občanov (Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, Timravina studnička
a pod.),
– osobitne pri metodickej a inejpodpory folklórnym a iným umeleckým
kolektívom pôsobiacim v obci vrátane účasti na matičných a celoštátnych
podujatiach,
– divadelnej ochotníckej činnosti v obci a regióne, pri možnosti zúčastňovať
sa na miestnych aj celoslovenských súťažiach,
– podpore mládežníckych vzdelávacích a voľnočasových aktivít.

Už dlhší čas aj súčasná spoločnosť proklamuje základnú myšlienku, že najlepšou
investíciou do budúcnosti je vzdelávanie hlavne mladých ľudí. Určitým príkladom
novej myšlienky môže byť aj Memorandum o vzájomnej spolupráci, ktoré uzatvára
predseda Matice slovenskej s riaditeľmi základných a stredných škôl, ako aj knižníc.
V tomto smere môžeme pomôcť nielen Vašejzákladnej škole, prípadne ajknižnici vo
Vašej obci či v meste. Táto činnosť je konzultovaná aj so Štátnym pedagogickým
ústavom v Bratislave.

2
Cieľom našej ponúkanej spolupráce je prehlbovať záujem žiakov, študentov, ale
aj občanov o slovenské dejiny, o národnú literatúru, kultúru, osobnosti našich dejín;
upevňovať ich vlastenecké povedomie. Chceme pôsobiť najmä na slovenskú mládež
v duchu rôznych národných, mravných a demokratických hodnôt. Pritom nechceme
zabúdať ani na kultúru predovšetkým žiakov a občanov hlásiacich sa
k národnostným menšinám a etnickým skupinám na území SR so slovenskou
národnou kultúrou.
Hlavnými formami našej spolupráce je realizácia náučných prednášok a rôznych
foriem prezentácií, seminárov, divadelných scénok s osobitým dôrazom napr. na
aktuálne významné výročia. Chceme podporiť Vašu prácu aj materiálne –
poskytovaním kníh a publikácií (prezentácia knižných noviniek), náučno-
informačných bannerov zo slovenských dejín, dejín slovenskej literatúry a
významných osobností národných dejín. Aj toto môže pomôcť pri rozvoji kultúry
v našich obciach a mestách.

Novovzniknutým miestnym odboromposkytne Matica slovenskávšestrannú
metodickú, ale aj materiálnu pomoc. V rámci prvých krokov novým členom
odovzdázákladný balík pre odbory MS (bezplatne štátnu vlajku, matičnú vlajku,
brožúrku o činnosti odborov–manuál, tlačoviny z matičnej produkcie – Slovenské
národné noviny, Hlas Matice, Slovenské pohľady, Slovensko, resp. aj iné
propagačné materiály). Podotýkame, že Slovenské pohľady sú najstarší časopis na
Slovensku s tradíciou už od druhej polovice 19. storočia.
Vrámci podania projektu tzv. Ochrany a rozvoja miestnej a regionálnej kultúry
MS poskytne finančné prostriedky odborom MS na realizáciu národne
orientovaných podujatí a tie môžu potomspolupracovať na realizovaní spoločných
projektov s obcou.
MO v spolupráci s miestne príslušným oblastným strediskom MS sa môže zapojiť
do čerpania finančných prostriedkov aj formou tzv. Hlavných aktivít, teda podať
projekt na realizáciu významnejších podujatí s regionálnym presahom zameraným
na spomienku významných národných osobností, udalosti, resp. výročia týchto
osobností a udalostí, alebo aj na pripomenutie si historicky verejnosti menej
známych osobností a udalostí. Takéto podujatie môže byť prínosom nielen pre
členov MS v danej obci, ale aj pre širokú nematičnú verejnosť. Je to účinný spôsob

3
spropagovania Vašej obce alebo mesta vo vašom regióne alebo vyššom územnom
celku.
Chceme vysloviť prianie, že spolupráca medzi Maticou slovenskou a Vašou obcou
alebo mestom sa rozvinie do širších rovín spolupráce a naša spoločnosť správne
pochopí prínos, potrebu a snahu Matice slovenskej pomôcť ďalšiemu rozvoju
Slovenska.
Súčasná kultúra reprezentuje významný fenomén ovplyvňujúci rozvoj našej
spoločnosti. Máloktorá oblasť nášho života sa mení tak rýchlo ako práve kultúra, jej
funkcia, ale aj jej formy, obsah a hlavne prostriedky jej pôsobenia na občanov.
Impulz Matice slovenskej by mal vyústiť do výraznej pomoci kultúrnym činiteľom
a funkcionárom z oblasti škôl, knižníc, osvetových centier a podobne pri ďalšej
intenzifikácií kultúrnych prejavov, špecifík kultúry na obecnej a či mestskej úrovni a
pri rozvoji kultúrneho dedičstva, priemyslu kultúrnych tovarov.
Radi pomôžeme iniciátorom rozvoja kultúr, ktorým ide o skutočné a inšpiratívne
aktivity v oblasti kultúry, ocenené občanmi pri ich každodennom živote, a to
spoločenskom, občianskom a hlavne kultúrnom.
Verejná participácia Matice slovenskej sa usiluje aktívne fungovať pri
prehlbovaní aj regionálneho rozvoja Slovenska. Chceme ďalej zachovať, rešpektovať
a odovzdávať odkaz našich predkov súčasnej spoločnosti, najmä mladým ľuďom
a nastupujúcej generácii.

JUDr. Marián Gešper

predseda Matice slovenskej

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *