Slovenský martýr – Ľudovít Jaroslav Šulek sa narodil 12.9.1822 v Sobotišti, v národne uvedomelom prostredí rodiny evanjelického kňaza a učiteľa Jána Šuleka. Ľ.J.Šulek v roku 1841 začal študovať na Evanjelickom lýceu v Bratislave. Tu sa prvýkrát stretáva s Ľudovítom Štúrom. A práve Štúr bol tou osobnosťou, ktorá mala rozhodujúci vplyv na rozvoj osobnosti mladého Ľ. Šuleka. Šulek si pozorne zapisoval do svojho denníka množstvo poznámok, hlavne výrokov Ľ. Štúra, ktorý…

Find Out More