Stanovy Matice slovenskej

Stanovy Matice slovenskej

Matica slovenská je historicky osvedčená, významná ustanovizeň slovenského národa v oblasti kultúrnej,
spoločenskej a vedeckej činnosti.

Zákon NR SR č. 68/1997 Z. z. v znení noviel č. 183/2000 Z. z. a 474/2005 Z. z.

Slovenská Matica je jednota milovníkov národa a života slovenského a jej cieľ: v členoch slovenského národa mravnú a umnú vzdelanosť budiť, rozširovať a utvrdzovať, slovenskú literatúru a krásne umenia pestovať a podporovať, a tým i hmotný dobrobyt slovenského národa napomáhať a na jeho zvelebení pracovať.

Stanovy Matice slovenskej
zo 4. augusta 1863

Matica slovenská sa jednoznačne hlási k plneniu úloh vyplývajúcich z Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva prijatého na konferencii v Paríži 17. októbra 2003 organizácie UNESCO, ktorej je Slovenská republika členským štátom.

Hlava I.

Základné ustanovenia, poslanie, postavenie, predmet a úlohy

 1. Matica slovenská je verejnoprávna ustanovizeň. Pôsobí ako národnoprospešná, nezávislá, nadstranícka, nadkonfesijná, nadrezortná národná a kultúrna ustanovizeň.
 2. Matica slovenská aktívne pôsobila v procese národného sebaurčenia a ochrane národných práv slovenského národa. Bola a je aktívna pri zachovávaní historického a kultúrneho dedičstva a chce iniciatívne pracovať pri rozvíjaní národného života Slovákov doma i v zahraničí.
 3. Poslaním Matice slovenskej v 21. storočí, keď úsilie slovenského národa bolo právne konštituované do slovenskej štátnosti, je systematicky rozvíjať duchovný, národný, kultúrny a spoločenský život všetkých príslušníkov slovenského národa, ale aj ostatných spoluobčanov žijúcich na území Slovenskej republiky.
 4. Postavenie Matice slovenskej je nezastupiteľné, jedinečné a nenahraditeľné. Svojimi zásluhami, ale aj svojím historicko-spoločenským poslaním má osobitné postavenie v spoločnosti, keďže štát jej v zhode s rozvojom slovenskej štátnosti vymedzil úlohy, ktorých dlhodobé ciele napomáhajú rozvíjať i chrániť slovenskú reč, kultúru a tradície, ktorými obohacuje nielen svoj život, ale aj kultúrne dedičstvo európskych národov a svetového spoločenstva.
 5. Matica slovenská chce a bude rozvíjať a upevňovať národný život slovenského národa, národné uvedomenie, jeho vysokú vzdelanosť a zároveň zabezpečovať tvorbu a ochranu kultúrneho dedičstva. Bude rozvíjať spoluprácu s príslušníkmi národností žijúcimi na slovenskom území, ako aj s národmi celého sveta s cieľom poznávania a výmeny kultúrnych hodnôt.
 6. Nezastupiteľnou úlohou Matice slovenskej v predmete svojej činnosti je intenzívny podiel na rozvoji slovenskej vedy, kultúry i školstva a všetkých foriem spoločenského života, ktoré budú upevňovať národné sebauvedomenie, najmä v radoch slovenskej mladej inteligencie, študentstva a mládeže vôbec.
 7. Matica slovenská chce neformálne prehlbovať u svojich členov prirodzený pozitívny vzťah k svojej vlasti, domovine svojich predkov, a tak upevňovať národnú hrdosť a vlastenectvo. Bude sa usilovať získavať všetkých občanov k pozitívnemu vzťahu k slovenskej štátnosti a k napĺňaniu úloh, ktoré Matici slovenskej zveril zákonom štát.

V tomto smere:

 1. a) národne aktivizuje a zjednocuje všetkých občanov Slovenskej republiky, a to bez rozdielu národnosti, náboženského vyznania, politickej príslušnosti vrátane slovenských komunít v zahraničí v záujme upevňovania slovenskej štátnosti,
 2. b) do svojej činnosti zapája a angažuje mladú slovenskú inteligenciu zo všetkých oblastí vedeckého, kultúrneho a spoločenského života,
 3. c) konkrétnymi činmi a podujatiami rozširuje trvalú úctu k svojmu národu poznávaním jeho dejín a súčasného života.

 

Hlava II.

Sídlo, postavenie a symbolika

 1. Sídlom Matice slovenskej je mesto Martin, centrum národnej kultúry Slovákov.
 2. Matica slovenská je právnickou osobou.
 3. Matica slovenská zriaďuje svoje organizačné jednotky na území Slovenskej republiky, ako aj v zahraničí.
 4. Matica slovenská používa svoj historický znak, ktorým je: historický symbol používaný od roku 1863 – v červenom oválnom poli na modrom trojvrší biely dvojitý kríž, pod ním je v dvoch riadkoch veľkými písmenami text MATICA SLOVENSKÁ. Možno ho používať aj ako čierno-biely, plastický či inak vyobrazený, ak svojou kompozíciou a grafickým stvárnením zodpovedá vyššie uvedenej charakteristike. Znak Matice slovenskej a meno sú chránené ochrannou známkou Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky a jeho zneužitie je trestné.
 5. Matica slovenská používa jednofarebnú bledomodrú zástavu so znakom Matice slovenskej, umiestneným v jej strede, pod ktorým je v dvoch riadkoch veľkými písmenami text MATICA SLOVENSKÁ.
 6. Hymnou Matice slovenskej sú prvé dve strofy textu piesne Kto za pravdu horí.
 7. Zvučkou Matice slovenskej je hymnická pieseň Hej, Slováci! v hudobnej úprave Tibora Andrašovana.
 8. Matica slovenská a jej právne subjekty používajú okrúhlu pečať, v strede ktorej je historický znak, v hornej polovici nápis Matica slovenská, ohraničený lipovými lístkami, a v dolnej polovici nápis Martin, resp. názov obce, v ktorej sídli právny subjekt.

Hlava III.

Členstvo v Matici slovenskej

 1. Základným pilierom Matice slovenskej sú jej členovia združení v miestnych, vo vedeckých a v záujmových odboroch doma aj v zahraničí.
 2. Členom Matice slovenskej sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, ako aj občan iného štátu.
 3. Členstvo v Matici slovenskej je individuálne a kolektívne.
 4. Individuálne členstvo môže byť:
 5. a) riadne,
 6. b) zakladajúce a podporujúce,
 7. c) čestné.
 8. Riadnym členom Matice slovenskej sa stáva fyzická osoba na základe prihlášky. Záujemca o riadne členstvo podá prihlášku, čím vyjadrí súhlas so stanovami a s programom Matice slovenskej, príslušnému miestnemu odboru Matice slovenskej (ďalej len MO), v ktorého obvode má bydlisko alebo pracovisko. Ak v mieste bydliska alebo pracoviska nie je MO, záujemca zasiela prihlášku inému MO alebo Členskému ústrediu v Martine (ďalej ČÚ). V odôvodnených prípadoch môže záujemca podať prihlášku o riadne členstvo aj v inom MO, ako je MO, v ktorom má bydlisko alebo pracovisko, ak to odsúhlasí výbor MO, ktorému je prihláška adresovaná. Záujemcovi vzniká riadne členstvo dňom schválenia vo výbore príslušného MO alebo rozhodnutím ČÚ. Záujemca o riadne členstvo v záujmovom a vo vedeckom odbore zašle prihlášku príslušnému odboru, pričom členstvo mu vzniká dňom schválenia vo výbore odboru. Výšku členského príspevku určí výbor príslušného odboru.
 9. Zriaďuje sa zakladajúce a podporujúce členstvo, ktoré symbolicky nadväzuje na zakladajúcich členov Matice slovenskej od roku 1863 do roku 1873. Zakladajúci a podporujúci členovia sú vedení v osobitnej evidencii ČÚ, vydáva sa im členský preukaz v podobe diplomu s číslovaním nadväzujúcim na rok 1863 až 1873. Zakladajúcim a podporujúcim členom sa môže stať každý, kto prejaví oň záujem a vyjadrí súhlas so stanovami a s programom Matice slovenskej. Podmienkou je zaplatenie členského najmenej v sume schválenej výborom. Osvedčenie o vzniku zakladajúceho a podporujúceho členstva vystaví ČÚ na základe písomnej prihlášky zaslanej záujemcom.
 10. Čestným členom Matice slovenskej sa po schválení na valnom zhromaždení alebo na sneme môže stať každá osobnosť, ktorá sa mimoriadnou mierou zaslúžila o rozvoj slovenského národného a kultúrneho života a Matice slovenskej. Návrh na udelenie čestného členstva môže predložiť každá organizačná zložka Matice slovenskej.
 11. Kolektívnym členom sa môže stať právnická osoba alebo iné zoskupenia bez právnej subjektivity (napr. súbory, kluby a pod.) so sídlom na Slovensku, občianske združenia, krajanské spolky a organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí na základe Dohody o kolektívnom členstve, ktorú za Maticu slovenskú podpisuje jej predseda. V prípade záujmu o kolektívne členstvo v miestnom, záujmovom alebo vo vedeckom odbore podpisuje dohodu predseda príslušného odboru.
 12. Zakladajúci a podporujúci členovia a čestní členovia Matice slovenskej majú každoročne nárok na podielovú knihu.
 13. Členstvo v Matici slovenskej zaniká:
 14. a) vystúpením,
 15. b) zrušením pre poškodzovanie dobrého mena Matice slovenskej,
 16. c) zrušením pre porušenie stanov Matice slovenskej,
 17. d) úmrtím člena.
 18. Členstvo v Matici slovenskej sa pozastavuje v prípade nezaplatenia členského príspevku viac než dva roky, a to až do lehoty úhrady.
 19. O zrušení členstva rozhoduje príslušný výbor miestneho, záujmového alebo vedeckého odboru, alebo výbor Matice slovenskej dvojtretinovou väčšinou všetkých členov, alebo snem. Proti rozhodnutiu o zrušení členstva sa môže člen odvolať v prvom stupni na dozorný výbor príslušného odboru a v druhom stupni na dozorný výbor Matice slovenskej v lehote 30 dní od doručenia rozhodnutia.

 

Hlava IV.

Práva a povinnosti členov

 1. Riadny člen Matice slovenskej má právo:
 2. a) voliť po dovŕšení 15 rokov,
 3. b) byť volený do orgánov Matice slovenskej po dovŕšení 18 rokov,
 4. c) vyjadrovať sa slobodne ku všetkým otázkam života a činnosti Matice slovenskej,
 5. d) podieľať sa na členských aktivitách a výhodách,
 6. e) podávať návrhy, podnety, žiadosti a sťažnosti orgánom Matice slovenskej.
 7. Riadny člen Matice slovenskej je povinný:
 8. a) dodržiavať stanovy Matice slovenskej,
 9. b) aktívne sa podieľať na realizácii programu Matice slovenskej,
 10. c) obhajovať matičné a národné záujmy,
 11. d) platiť člensky príspevok.

Hlava V.

Organizačné jednotky a ich orgány

 1. Členovia Matice slovenskej sú združení v miestnych, záujmových a vo vedeckých odboroch, ktoré sa registrujú v ČÚ.
 2. Miestny odbor Matice slovenskej (ďalej MO) združuje členov v obci, v meste, v mestských častiach krajských miest (ďalej iba v obci). MO sa zakladá, ak je v obci aspoň sedem záujemcov o členstvo v Matici slovenskej. V jednej obci môže vzniknúť iba jeden MO, výnimku tvoria mestské časti krajských miest. MO má samostatnú právnu subjektivitu, jeho registráciu po ustanovujúcom valnom zhromaždení vykoná ČÚ. K žiadosti o registráciu sa prikladá zápis z ustanovujúceho valného zhromaždenia a matričná kniha. MO reprezentuje Maticu slovenskú vo svojej územnej pôsobnosti vo vzťahu k príslušným orgánom štátnej správy a samosprávy, ako aj k iným, tam pôsobiacim organizáciám. Na pôde MO môžu pôsobiť kluby a sekcie bez právnej subjektivity. MO môže vzniknúť aj v zahraničí. MO môžu so súhlasom predsedu Matice slovenskej používať čestné názvy po významných osobnostiach slovenskej histórie.
 3. Záujmový odbor (ďalej ZO) v súlade so svojím poslaním združuje v celoslovenskom rámci členov Matice slovenskej na báze ich špecifických záujmov. ZO má samostatnú právnu subjektivitu, jeho registráciu po ustanovujúcom valnom zhromaždení vykoná ČÚ. K žiadosti o registráciu sa prikladá zápis z ustanovujúceho valného zhromaždenia a stanovy, ktoré musia byť v súlade so stanovami, s programom a poslaním Matice slovenskej.
 4. Mladá Matica (ďalej MM) je špecifickým záujmovým odborom pre mládežnícke hnutie s celoslovenskou pôsobnosťou. Členovia MM môžu vytvárať odbory Mladej Matice (ďalej OMM), ktoré sa registrujú v ČÚ. OMM s plnou právnou subjektivitou môže vzniknúť, ak je na území obce aspoň sedem členov MM, ktorí na ustanovujúcom valnom zhromaždení vyjadria vôľu založiť odbor. Registráciu vykonáva ČÚ za rovnakých podmienok ako v prípade registrácie MO. OMM úzko spolupracujú s príslušným MO. OMM môžu so súhlasom predsedu Matice slovenskej používať čestné názvy po významných osobnostiach slovenskej histórie.
 5. Vedecký odbor (ďalej VO) v celoslovenskom rámci združuje svojich členov v oblasti určitej vednej disciplíny. VO má samostatnú právnu subjektivitu. Činnosť vedeckých odborov koordinuje vedecký tajomník Matice slovenskej. Registráciu VO po ustanovujúcom valnom zhromaždení vykoná ČÚ. K žiadosti o registrácii sa prikladá zápis z ustanovujúceho valného zhromaždenia a stanovy, ktoré musia byť v súlade so stanovami, s programom a poslaním Matice slovenskej.
 6. MO, ZO, VO a OMM majú vo vzťahu k ČÚ povinnosť:
 7. a) oznámiť raz ročne najneskôr do 31. marca stav členov k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, a to vo forme aktualizovanej matričnej knihy, ktorej vzor vydáva ČÚ,
 8. b) raz ročne odviesť „korunový príspevok“ v sume 10 centov za každého člena na tzv. korunový fond,
 9. c) uskutočniť minimálne raz za volebné obdobie valné zhromaždenie, ktorého zápis treba poslať na ČÚ najneskôr do 60 dní od jej zasadnutia,
 10. d) pri zmenách vo volených orgánoch túto skutočnosť oznámiť najneskôr do 60 dní od ich uskutočnenia.
 11. Orgánmi MO, ZO, VO a OMM sú:
 12. a) valné zhromaždenie,
 13. b) výbor,
 14. c) predseda,
 15. d) dozorný výbor.
 16. Podrobnosti o činnosti a hospodárení jednotlivých MO, ZO, VO a OMM a ich orgánov vymedzujú ich vlastné stanovy, ktoré musia byť v súlade so stanovami a s poslaním Matice slovenskej.
 17. Mimoriadne valné zhromaždenie MO, ZO, VO a OMM zvolá riaditeľ ČÚ, ak:
 18. a) výbor odboru je nefunkčný alebo počet členov výboru klesol pod polovicu,
 19. b) ak v priebehu troch rokov nebolo zvolané riadne valné zhromaždenie a o jeho zvolanie požiadala aspoň 1/3 členov odboru.
 20. Ak príslušný orgán rozhodne o zrušení MO, ZO, VO alebo OMM, dozorný výbor Matice slovenskej určí osobu likvidátora. Likvidátor je povinný predložiť správu výboru.

Hlava VI.

Regionálne orgány

 1. V príslušných okresoch a krajoch Slovenskej republiky pôsobia regionálne orgány Matice slovenskej, a to:
 2. a) okresné alebo oblastné rady,
 3. b) krajské rady.
 4. Okresná rada vzniká v okrese, kde pôsobí aspoň päť MO. Oblastné rady pôsobia v tých okresoch, kde nie sú okresné rady. Vznikajú z podnetu minimálne päť MO z dvoch alebo viacerých susediacich okresov v rámci jedného samosprávneho kraja.
 5. Členmi okresných alebo oblastných rád sú spravidla predsedovia príslušných MO alebo nimi delegovaní zástupcovia.
 6. Krajské rady sa zriaďujú v rámci samosprávnych krajov, pričom ich sídlom je spravidla krajské mesto. Predseda a členovia krajskej rady sú volení krajským snemom na štyri roky. V krajskej rade musia byť zastúpené všetky okresy, v ktorých pôsobia MO. Krajský snem zvoláva krajská rada v súčinnosti s ČÚ.
 7. Podmienky na činnosť regionálnych orgánov, vrátane príspevkov na ich činnosť, zabezpečujú určené oblastné strediská Matice slovenskej.
 8. Regionálne orgány nemajú právnu subjektivitu a ich pôsobnosť a činnosť upravuje štatút, ktorý vydáva predseda MS.

Hlava VII.

Orgány Matice slovenskej

 1. Orgánmi Matice slovenskej sú:
 2. a) valné zhromaždenie,
 3. b) výbor,
 4. c) predseda,
 5. d) dozorný výbor.
 6. Orgány Matice slovenskej sa zakladajú voľbou, ktorá prebieha priamym a tajným hlasovaním. Základným princípom ich činnosti je kolektívne rozhodovanie na demokratickom princípe.

Článok 1.

Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Matice slovenskej, ktorý rozhoduje o jej smerovaní v súlade s poslaním a úlohami Matice slovenskej zverenými jej štátom, ako aj s úlohami vyplývajúcimi z jej historického poslania.
 2. Valné zhromaždenie:
 3. a) volí a odvoláva v priamych a tajných voľbách predsedu, členov výboru, predsedu dozorného výboru a členov dozorného výboru,
 4. b) schvaľuje a mení stanovy,
 5. c) schvaľuje a mení program Matice slovenskej,
 6. d) schvaľuje správu o činnosti a hospodárení Matice slovenskej za uplynulé funkčné obdobie,
 7. e) schvaľuje správu dozorného výboru Matice slovenskej,
 8. f) schvaľuje zásady hospodárenia Matice slovenskej,
 9. g) rozhoduje o ďalších závažných otázkach činnosti a hospodárenia Matice slovenskej,
 10. h) rozhoduje o zániku Matice slovenskej a likvidácii majetku po jej zániku,
 11. ch) deleguje snemu alebo výboru Matice slovenskej presne vymedzenú časť svojich kompetencií,
 12. i) udeľuje čestné členstvo.
 13. Valné zhromaždenie vedie predseda Matice slovenskej v súčinnosti s pracovným predsedníctvom podľa schváleného rokovacieho poriadku.
 14. Valné zhromaždenie je spôsobilé sa právoplatne uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina riadne zvolených delegátov.
 15. Valné zhromaždenie vo všetkých prerokúvaných otázkach rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov, pokiaľ tieto stanovy neurčujú inak.
 16. Valné zhromaždenie zvoláva výbor raz za štyri roky. Tvoria ho členovia výboru a volení členovia dozorného výboru, delegáti MO, ZO, VO, OMM, ustanovizní a pracovísk Matice slovenskej s hlasom rozhodujúcim. Každý delegát má jeden hlas. Na valnom zhromaždení sa zúčastňujú zástupcovia krajských rád, kolektívnych členov a hostia s hlasom poradným podľa kľúča stanoveného výborom.
 17. Mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva výbor Matice slovenskej, a to najneskôr do troch mesiacov, ak o jeho zvolanie požiada najmenej jedna tretina všetkých matičných odborov. Ak predsedovi Matice slovenskej zanikne mandát, najneskôr do 3 mesiacov výbor Matice slovenskej zvolá mimoriadne valné zhromaždenie s cieľom zvoliť nového predsedu.

Článok 2.

Snem

 1. Snem je zvolávaný výborom Matice slovenskej medzi valnými zhromaždeniami. Spravidla raz ročne prerokúva priebežné plnenie uznesení a programových úloh schválených valným zhromaždením a ďalšie aktuálne otázky matičného hnutia.
 2. Snem priebežne hodnotí činnosť a hospodárenie Matice slovenskej, prerokováva a schvaľuje úpravy a zmeny v programe, stanovách Matice slovenskej a v ďalších dokumentoch na základe delegovania vymedzených právomocí uznesením valného zhromaždenia.
 3. Snem tvoria členovia výboru, volení členovia dozorného výboru, delegáti MO, ZO, VO, OMM, ustanovizní a pracovísk podľa kľúča stanoveného výborom.

Článok 3.

Výbor

 1. Výbor je najvyšším výkonným orgánom Matice slovenskej.
 2. Funkčné obdobie výboru je štvorročné. Tvorí ho predseda a 38 členov výboru a maximálne 15 náhradníkov volených v tajných voľbách valným zhromaždením. V zložení výboru musí byť aspoň jeden zástupca z každého samosprávneho kraja, podrobnosti určí volebný poriadok. Člen výboru, ktorý sa nezúčastní na štyroch zasadaniach výboru po sebe, preraďuje sa automaticky medzi náhradníkov. Členstvo vo výbore je nezlučiteľné s funkciou riaditeľa pracoviska Matice slovenskej podľa hlavy IX. až XII. stanov. Ak sú riaditelia pracovísk Matice slovenskej podľa hlavy IX. až XII. stanov zvolení do výboru, ich mandát spočíva a na ich miesto nastúpi náhradník. V prípade, že v priebehu volebného obdobia prestanú byť riaditeľmi týchto pracovísk, ich mandát vo výbore sa obnovuje.
 3. Členovi výboru zaniká mandát, ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.
 4. Výbor:
 5. a) zvoláva valné zhromaždenie, snem a celoštátne konferencie zamerané na prerokovanie zásadných otázok týkajúcich sa smerovania a činnosti Matice slovenskej,
 6. b) zriaďuje a ruší na návrh predsedu organizačné jednotky, ich sídla, zriaďovacie listiny, štatúty, zložky a pracoviská Matice slovenskej s právnou subjektivitou, právnické osoby, ktorých jediným alebo väčšinovým zakladateľom je Matica slovenská,
 7. c) schvaľuje účasť Matice slovenskej v obchodných spoločnostiach a v iných subjektoch s právnou subjektivitou,
 8. d) prerokúva a schvaľuje na návrh predsedu vymenovanie a odvolanie zástupcov do orgánov spoločností, v ktorých má Matica slovenská kapitálovú účasť,
 9. e) zriaďuje odborné komisie a expertné skupiny, vymenúva a odvoláva svojho zástupcu do výberových komisií,
 10. f) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam predsedníctva Matice slovenskej,
 11. g) prerokúva a schvaľuje správu o plnení programu, správu o hospodárení a návrh rozpočtu Matice slovenskej,
 12. h) schvaľuje návrh rokovacieho a volebného poriadku valného zhromaždenia Matice slovenskej a ďalšie vnútorné dokumenty pre prácu Matice slovenskej v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 13. Výbor zvoláva predseda najmenej štyri razy do roka. Ak o to požiada najmenej jedna tretina jeho členov, zvolá predseda rokovanie výboru do 14 dní od doručenia žiadosti. Prvé zasadanie výboru sa uskutoční do 30 dní od zvolenia predsedu Matice slovenskej.
 14. Na právoplatné uznesenie výboru je potrebná účasť nadpolovičnej väčšiny členov výboru a súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Zo zasadnutia výboru sa vyhotovuje do 14 dní zápisnica podľa platného rokovacieho poriadku výboru a do 21 dní sa zasiela členom výboru a predsedovi dozorného výboru.
 15. Na zasadnutiach výboru sa okrem jeho členov zúčastňuje aj predseda dozorného výboru a ním poverený člen, ako aj ďalší predkladatelia materiálov k jednotlivým bodom rokovania a ďalší členovia Matice slovenskej, o účasti ktorých rozhodne výbor hlasovaním.
 16. Výbor sa môže uzniesť, že vo výnimočných prípadoch o veciach, ktoré sú v jeho kompetencii, sa hlasuje korešpondenčnou formou „per rollam“. Podrobnosti hlasovania „per rollam“ upravuje smernica vydávaná predsedom Matice slovenskej.
 17. Výbor má právo prerokovať a prijať opatrenia na nápravu vo vzťahu k činnosti MO, ZO, VO alebo OMM:
 18. a) ak porušuje stanovy a nesplnil povinnosť odstrániť porušovanie stanov v lehote určenej výborom;
 19. b) ak poškodzuje dobré meno Matice slovenskej a jej záujmy.

Výbor v týchto veciach koná z vlastného podnetu alebo na návrh aspoň troch členov Matice slovenskej. Proti rozhodnutiu výboru sa možno odvolať na najbližšie valné zhromaždenie Matice slovenskej, na snem Matice slovenskej alebo na dozorný výbor Matice slovenskej.

Článok 4.

Predsedníctvo

 1. Predsedníctvo je výkonný orgán výboru na zabezpečovanie realizácie jeho úloh.
 2. Predsedníctvo je sedemčlenné. Členmi predsedníctva sú predseda a správca; dvoch podpredsedov a ostatných troch členov volí zo svojich radov na návrh predsedu výbor. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomných aspoň päť členov, na prijímanie právoplatného uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
 3. Do pôsobnosti predsedníctva patria úlohy, ktorými ho poverí výbor. Zabezpečuje realizáciu úloh výboru a rieši aktuálne úlohy vyplývajúce z programu Matice slovenskej medzi zasadnutiami výboru.
 4. Predsedníctvo zvoláva a vedie predseda alebo ním poverený člen predsedníctva.
 5. Na zasadnutí predsedníctva sa okrem členov zúčastňuje tajomník, vedecký tajomník, predseda dozorného výboru a ním poverený člen a ďalší prizvaní vedúci pracovníci. Zápisnice zo zasadnutí predsedníctva dostanú všetci členovia výboru, predseda dozorného výboru a osoby, ktorých sa zápisnica týka.

Článok 5.

Dozorný výbor

 1. Dozorný výbor je najvyšším kontrolným orgánom, jeho funkčné obdobie je štvorročné. Za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
 2. Dozorný výbor má deväť členov a päť náhradníkov, z toho šesť členov a päť náhradníkov volí valné zhromaždenie a troch členov vymenúva a odvoláva minister kultúry Slovenskej republiky.
 3. Dozorný výbor má právo vykonávať kontrolu a previerky v ktorejkoľvek organizačnej jednotke Matice slovenskej. V prípade kontroly v MO, ZO, VO a OMM si vyžiada vopred stanovisko dozorného výboru príslušného odboru. Dozorný výbor vykonáva aj previerky na základe požiadania predsedu Matice slovenskej.
 4. Do pôsobnosti dozorného výboru patrí:
 5. a) dohľad nad dodržiavaním všeobecne záväzných právnych noriem s osobitným zreteľom na zákon o Matici slovenskej, stanovy, ostatné matičné právne normy, kontrola plnenia uznesení a programu valného zhromaždenia a ostatných orgánov Matice slovenskej a kontrola plnenia úloh zverených štátom,
 6. b) kontrola s nakladaním matičného majetku, finančných pro-striedkov a efektívneho hospodárenia so štátnymi dotáciami a neštátnymi prostriedkami v Matici slovenskej,
 7. c) kontrola činnosti a hospodárenia Matice slovenskej,
 8. d) upozorňuje výbor, predsedníctvo, predsedu a správcu na zistené nedostatky, navrhuje opatrenia na ich riešenie; informuje o zistenom stave a nápravných opatreniach orgány Matice slovenskej,
 9. e) má právo pozastaviť rozhodnutie orgánu Matice slovenskej, ak je v rozpore so zákonom o Matici slovenskej, stanovami a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to až do potvrdenia alebo zrušenia rozhodnutia najneskôr v lehote troch mesiacov,
 10. f) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiu výboru MO, ZO, VO a OMM, resp. proti rozhodnutiu dozorného výboru týchto odborov v lehote najneskôr do 60 dní od podania odvolania,
 11. g) od delegovaných zástupcov Matice slovenskej v subjektoch, v ktorých má Matica slovenská akýkoľvek vlastnícky alebo finančný podiel, vyžaduje ročnú správu o hospodárení
  a o výsledkoch a záveroch informuje výbor,
 12. h) predkladá valnému zhromaždeniu správu o činnosti dozorného výboru a stanovisko k správe o činnosti a hospodárení Matice slovenskej.
 13. Dozorný výbor sa môže uzniesť, že vo výnimočných prípadoch o veciach, ktoré spadajú do jeho kompetencii, hlasuje korešpondenčnou formou „per rollam“. Podrobnosti hlasovania „per rollam“ upravuje smernica vydávaná predsedom dozorného výboru.
 14. Členovia dozorného výboru nie sú v pracovnoprávnom pomere s Maticou slovenskou.

 

Hlava VIII.

Štatutárny orgán a vedúci funkcionári

 

Článok 1.

Predseda

 1. Štatutárnym orgánom Matice slovenskej je predseda, ktorý reprezentuje Maticu slovenskú navonok a vystupuje v jej mene, a súčasne predsedá výboru.
 2. Predsedu volí valné zhromaždenie na štyri roky, najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Pracovný pomer predsedu vzniká voľbou v zmysle platného právneho poriadku. Funkčné obdobie novozvoleného predsedu sa začína v prvý deň po právoplatnej voľbe valným zhromaždením. Odovzdanie a prevzatie predsedníckej agendy sa uskutoční najneskôr do 30 dní po právoplatnom zvolení nového predsedu Matice slovenskej.
 3. Predseda vedie rokovanie valného zhromaždenia, snemu, výboru a predsedníctva.
 4. Predsedovi zaniká mandát, ak bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za úmyselný trestný čin, ak po obdobie dvanástich mesiacov nie je spôsobilý vykonávať svoju funkciu alebo ak sa na vlastnú žiadosť vzdá svojho mandátu.
 5. Predseda ďalej:
 6. a) riadi a koordinuje celkovú činnosť Matice slovenskej prostredníctvom volených orgánov a pracovísk Matice slovenskej,
 7. b) zabezpečuje plnenie uznesení valného zhromaždenia, snemu, výboru a predsedníctva,
 8. c) chráni a obhajuje demokratické tradície Matice slovenskej, slobodu prejavu, úctu k hodnotám národného dedičstva, humanitné a demokratické princípy,
 9. d) vymenúva a odvoláva riaditeľov ustanovizní a pracovísk Matice slovenskej,
 10. e) v zásadných otázkach riadi a kontroluje činnosť ČÚ,
 11. f) hodnotí činnosť Matice slovenskej, matičného hnutia a pracovísk, požaduje od správcu, príslušných pracovísk a orgánov Matice slovenskej podklady, stanoviská a informácie o ich činnosti.

 

Článok 2.

Predseda dozorného výboru

 1. Predseda dozorného výboru Matice slovenskej riadi činnosť dozorného výboru. Volí ho valné zhromaždenie na štyri roky, a to najviac na dve funkčné obdobia po sebe. Predseda dozorného výboru nemôže byť v žiadnej inej funkcii v Matici slovenskej, okrem dozorných orgánov v pridružených subjektoch Matice slovenskej. Pracovný pomer mu vzniká voľbou. Predseda dozorného výboru nie je v podriadenom vzťahu k predsedovi Matice slovenskej.
 2. Predseda vedie rokovanie dozorného výboru Matice slovenskej v zmysle platného štatútu a rokovacieho poriadku. Zasadnutie zvoláva podľa potreby, minimálne raz za 3 mesiace, alebo na základe požiadaviek jednej tretiny členov dozorného výboru. Na rokovanie o hospodárskych a majetkových otázkach Matice slovenskej prizýva správcu Matice slovenskej.
 3. Minimálne raz ročne informuje výbor o plnení opatrení prijatých na základe vykonanej kontrolnej činnosti.
 4. Predseda a ním poverený člen dozorného výboru Matice slovenskej má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach výboru a predsedníctva s poradným hlasom. O záveroch, ktoré sa týkajú dozorného výboru Matice slovenskej, informuje členov na jeho najbližšom zasadnutí.
 5. Počas neprítomnosti predsedu ho zastupuje podpredseda. Podpredsedu volí zo svojich radov v tajných voľbách dozorný výbor. Podpredseda preberá právomoci predsedu aj v prípade jeho úmrtia alebo odstúpenia, a to až do zvolenia nového predsedu dozorného výboru Matice slovenskej. V prípade, že podpredseda nebude môcť vykonávať funkciu predsedu, dozorný výbor poverí jedného z členov jeho právomocami až do ukončenia funkčného obdobia.
 6. Rozsah úloh, činností a rokovací poriadok dozorného výboru Matice slovenskej je stanovený v štatúte, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie.

 

Článok 3.

Správca, podpredsedovia, tajomníci a ďalší vedúci pracovníci

 1. Správca Matice slovenskej zastupuje predsedu Matice slovenskej vo vymedzených právomociach:
 2. a) riadi a koordinuje činnosť pracovísk Matice slovenskej v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej,
 3. b) zodpovedá za dodržiavanie finančných a hospodárskych noriem,
 4. c) plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí predseda.
 5. Správcu Matice slovenskej vymenúva a odvoláva predseda Matice slovenskej po schválení vo výbore Matice slovenskej na návrh predsedu Matice slovenskej. V prípade, že správca nie je vymenovaný, jeho kompetencie vykonáva predseda Matice slovenskej.
 6. Podpredsedovia Matice slovenskej sú spravidla v pracovnom pomere s Maticou slovenskou. Zastupujú predsedu na základe jeho poverenia v presne vymedzených vzťahoch. Prvý podpredseda preberá právomoci predsedu iba v prípade jeho dlhodobej práceneschopnosti, trvajúcej viac než tri mesiace, zániku mandátu alebo úmrtia, a to až do riadneho zvolenia nového predsedu Matice slovenskej valným zhromaždením. Prvý podpredseda má spravidla v kompetencii starostlivosť o členskú základňu Matice slovenskej. Druhý podpredseda má spravidla v kompetencii spoluprácu Matice slovenskej so slovenským zahraničím a starostlivosť o matičnú činnosť na jazykovo zmiešaných územiach. Podpredsedov volí a odvoláva výbor na návrh predsedu.
 7. Tajomníci Matice slovenskej vykonávajú agendu na základe poverenia predsedu vo vymedzenej oblasti činnosti. Tajomníci sú spravidla v pracovnoprávnom pomere s Maticou slovenskou, vymenúva ich a odvoláva predseda.

 

Hlava IX.

Sekretariát

 1. Sekretariát je spoločným pracoviskom predsedu a správcu Matice slovenskej.
 2. Sekretariát zabezpečuje:
 3. a) administratívne práce,
 4. b) organizačný servis,
 5. c) personálnu agendu vrátane evidencie ocenení a vyznamenaní,
 6. d) vnútornú kontrolnú činnosť.
 7. Na čele sekretariátu je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva predseda po prerokovaní so správcom.

 

Hlava X.

Členské ústredie

 1. ČÚ je riadiacim, koordinačným, organizačným, programovým a metodickým pracoviskom pre matičné hnutie a oblastné strediská. Plní úlohy spojené so zakladaním MO, ZO, VO a OMM, registráciou, usmerňovaním, aktivizáciou činnosti a rozširovaním členskej základne.
 2. Vedie ústrednú evidenciu členov a odborov Matice slovenskej.
 3. Riaditeľa ČÚ vymenúva predseda Matice slovenskej na základe výberového konania po prerokovaní vo výbore.

 

Hlava XI.

Vedecký výskum a vedecké pracoviská

 1. Matica slovenská uskutočňuje základný slovakistický výskum najmä v oblasti slovenskej literatúry, jazykovedy, slovenských dejín a rozvíja ho v špecializovaných pracoviskách, pričom spolupracuje s ostatnými vedeckými pracoviskami v Slovenskej republike i v zahraničí. Svojou činnosťou sleduje prednostne národnoštátny záujem. Výsledky výskumu publikuje v samostatných dielach a v zborníkoch, ako aj inými formami prezentácie najmä vo vzťahu k členskej základni, mládeži a verejnosti.
 2. Vedecký výskum a prezentačnú činnosť koordinuje Vedné ústredie, ktoré je organizačným, koordinačným a metodickým ústredím spoločenských vied v oblasti vedy a výskumu a tiež pre výskum Slovákov v zahraničí a vzťahov k nim. Združuje riaditeľov matičných vedeckých pracovísk, ako aj predsedov vedeckých odborov.
 3. Na čele Vedného ústredia je vedecký tajomník, ktorý koordinuje vedeckú činnosť v Matici slovenskej, predkladá koncepciu výskumu, hodnotí ročné plány, projekty a výsledky výskumu. Vedeckého tajomníka vymenúva a odvoláva predseda Matice slovenskej.
 4. Odbornú základňu vedeckého výskumu tvoria ústavy a vedecké odbory Matice slovenskej.
 5. V súlade so zákonom Matica slovenská zriaďuje tieto vedecké pracoviská:
 6. a) Slovenský literárny ústav,
 7. b) Slovenský historický ústav,
 8. c) Krajanské múzeum,
 9. d) Stredisko národnostných vzťahov,
 10. e) Archív.
 11. Slovenský literárny ústav (ďalej SLÚ) je vedecké pracovisko pre výskum dejín slovenskej literatúry a literárnu vedu so zreteľom na širší kultúrno-spoločenský kontext. Spolupracuje s vedeckými a kultúrnymi inštitúciami, ako aj s univerzitami.
 12. Slovenský historický ústav (ďalej SHÚ) je vedeckým pracoviskom pre výskum slovenských dejín. Udržiava a rozvíja pracovné kontakty s vedeckými inštitúciami a univerzitami.
 13. Krajanské múzeum pôsobí ako ústredné pracovisko pre styk a spoluprácu so slovenským zahraničím a slovanskými Maticami. Cieľom jeho činnosti je udržiavanie a rozvíjanie ich národnej identity a vzťahov k Slovenskej republike. Jeho činnosť je orientovaná aj na budovanie dokumentácie, vedeckovýskumnú a prezentačnú činnosť, ktorá sa týka slovenského zahraničia. Spolupracuje s príbuznými inštitúciami, osobitne s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
 14. Stredisko národnostných vzťahov pôsobí v spolupráci s regionálnymi i celoslovenskými organizáciami národnostných menšín a oblastnými strediskami na jazykovo zmiešanom území. Zabezpečuje zjednocovanie občanov Slovenskej republiky bez ohľadu na národnostnú a jazykovú príslušnosť v záujme slovenskej štátnosti. Sleduje dodržiavanie platných zákonov s cieľom upevňovania slovenskej štátnosti, používanie štátnej symboliky a slovenského jazyka, chráni slovenskú kultúru a duchovný život národa.
 15. Archív je špecializovaným verejným archívom a ústredným odborným pracoviskom na zachovanie kultúrneho dedičstva a histórie Matice slovenskej. Preberá a získava písomné, fotografické, multimediálne, prípadne múzejné a galerijné dokumenty z organizačných jednotiek Matice slovenskej a od osobností národného a verejného života doma a v zahraničí. Tieto dokumenty eviduje, ochraňuje, odborne spracováva a sprístupňuje verejnosti.
 16. Zriaďovacie listiny, štatúty a organizačné poriadky vedeckých pracovísk po schválení vo výbore Matice slovenskej vydáva predseda Matice slovenskej. Riaditeľov vymenúva predseda Matice slovenskej na základe výberového konania.

 

Hlava XII.

Informačné pracoviská

 1. Informačnými pracoviskami sú Informačné ústredie, Vydavateľstvo, redakcie periodík a informačné a kultúrne strediská Matice slovenskej v zahraničí. Každé z informačných pracovísk sa riadi svojím štatútom a zriaďovacou listinou, ktoré vydáva predseda.
 2. Informačné ústredie (ďalej len IÚ) je útvar pre mediálnu, informačnú, vydavateľskú, vzdelávaciu, propagačnú činnosť doma a v zahraničí. IÚ zabezpečuje poskytovanie informácií o činnosti a postojoch Matice slovenskej vo vzťahu k matičnému hnutiu a verejnosti.
 3. IÚ zabezpečuje povinné zverejňovanie a sprístupňovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Podrobnosti upravuje vykonávací predpis.
 4. IÚ zabezpečuje prevádzku internetových médií, styk s verejnosťou a s médiami. Realizuje a koordinuje propagačné a reklamné aktivity doma i v zahraničí; zodpovedá za mediálnu tvorbu a výrobu mediálnych nosičov.
 5. Na čele IÚ je riaditeľ, ktorý spravidla je hovorcom Matice slovenskej.
 6. Riaditeľa IÚ vymenúva predseda Matice slovenskej na základe výberového konania.
 7. Vydavateľstvo je odborným pracoviskom na vydávanie neperiodických a periodických publikácií a merkantilu. Na jeho čele je riaditeľ, ktorého na základe výberového konania vymenúva predseda.
 8. Tlačovým orgánom Matice slovenskej sú Slovenské národné noviny a ich internetová podoba. Riadi ich redakčná rada vymenovaná predsedom po prerokovaní v predsedníctve. Za ich obsah zodpovedá šéfredaktor, ktorého na základe výberového konania vymenúva predseda.
 9. Slovenské pohľady sú najstarším slovenským časopisom pre literatúru, vedu a umenie. Riadi ich redakčná rada vymenovaná predsedom po prerokovaní v predsedníctve. Za ich obsah zodpovedá šéfredaktor, ktorého na základe výberového konania vymenúva predseda.
 10. Magazín Slovensko je tlačovým orgánom Matice slovenskej vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí. Riadi ho redakčná rada vymenovaná predsedom po prerokovaní v predsedníctve. Za ich obsah zodpovedá šéfredaktor, ktorý spolupracuje s Krajanským múzeom. Vymenúva ho predseda na základe výberového konania.

 

Hlava XIII.

Oblastné strediská

 1. Oblastné strediská sú profesionálne, výkonné, metodické a odborné pracoviská Matice slovenskej pôsobiace na vymedzenom území. Ich základnou úlohou je:
 2. a) systematická starostlivosť o rast členskej základne, vytváranie podmienok na zakladanie a rozvíjanie činnosti MO, ZO, VO a OMM,
 3. b) propagácia Matice slovenskej, šírenie jej tlačovín a výrobkov,
 4. c) napomáhať dodržiavanie platných zákonov v oblasti upevňovania slovenskej štátnosti, používania štátnej symboliky a jazyka, zároveň chránia a rozvíjajú slovenskú kultúru a duchovný život národa.
 5. Oblastné strediská sa zriaďujú ako:
 6. a) domy Matice slovenskej (ďalej len DMS),
 7. b) oblastné pracoviská Matice slovenskej (ďalej len OP MS).
 8. DMS majú samostatnú právnu subjektivitu. Na ich čele sú riaditelia DMS, vymenovaní predsedom Matice slovenskej na základe výberového konania. OP MS sú vysunutými pracoviskami DMS. Na ich čele sú vedúci, ktorých vymenúva predseda Matice slovenskej.
 9. Územnú pôsobnosť OP MS a DMS, zásady hospodárenia s majetkom, pracovnoprávne vzťahy, náplň práce a ostatné pracovné akty upravuje zriaďovacia listina alebo štatút týchto pracovísk, ktoré vydáva predseda po schválení vo výbore.
 10. DMS môžu vstupovať do podnikateľských aktivít a vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade s platnou právnou úpravou a so zásadami hospodárenia DMS.
 11. DMS v plnom rozsahu zodpovedajú za práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvných vzťahov.

 

Hlava XIV.

Hospodárenie Matice slovenskej

 1. Matica slovenská hospodári s vlastným majetkom a s majetkom štátu.
 2. Vlastný majetok predstavujú peniaze, cenné papiere, iné hnuteľné a nehnuteľné veci, ako aj iné majetkové práva a peniazmi oceniteľné hodnoty, získané z podnikateľských aktivít, dotácií a darov, ako aj z členských príspevkov, ktoré svojím charakterom slúžia na plnenie úloh Matice slovenskej.
 3. Na plnenie úloh, ktoré sú zverené Matici slovenskej štátom, sa podľa zákona poskytujú dotácie a účelové dotácie zo štátneho rozpočtu. S týmito dotáciami hospodári Matica slovenská podľa osobitných predpisov.
 4. Matica slovenská môže s vlastným majetkom vykonávať podnikateľskú činnosť a vstupovať do podnikateľských aktivít.
 5. Matica slovenská zostavuje svoj rozpočet na kalendárny rok, ktorý schvaľuje výbor na základe návrhu, ktorý predkladá správca. Súčasťou rozpočtu sú príjmy a výdavky, záväzky a pohľadávky.
 6. Správca predkladá na rokovanie výboru pravidelné informácie o rozpočtovom hospodárení v polročnej periodicite. Po skončení roka vypracúva správu o činnosti a hospodárení Matice slovenskej, ktorú schvaľuje výbor. Dozorný výbor k tejto správe zaujíma stanovisko, a to na základe predchádzajúcich vykonaných finančných kontrol na príslušnom pracovisku Matice slovenskej.
 7. Správca zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie finančných a hospodárskych noriem, ako aj za správu hnuteľného a nehnuteľného majetku Matice slovenskej.
 8. Úlohy súvisiace s finančným hospodárením Matice slovenskej zabezpečuje Finančno-ekonomický útvar. Vo svojej činnosti sa riadi štatútom, ktorý vydáva predseda. Na jeho čele je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva predseda Matice slovenskej po prerokovaní so správcom Matice slovenskej.
 9. Úlohy v oblasti správy hmotného a nehmotného majetku, inventarizácie, obnovy nehnuteľného majetku Matice slovenskej, zabezpečenia prevádzky a chodu pracovísk a osobitných činností plní Technicko-investičný útvar. Vo svojej konkrétnej činnosti sa riadi štatútom, ktorý vydáva predseda Matice slovenskej. Na jeho čele je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva predseda Matice slovenskej po prerokovaní so správcom Matice slovenskej.
 10. Požičovňa kostýmov je pracoviskom pre uchovávanie a požičiavanie kostýmov a rekvizít pre členskú základňu a verejnosť. Vedúceho vymenúva a odvoláva predseda Matice slovenskej po prerokovaní so správcom Matice slovenskej.

 

Hlava XV.

Poradné orgány

 1. Predseda, správca, tajomník, vedecký tajomník, riaditelia ustanovizní a šéfredaktori tlačových a informačných orgánov si môžu vytvárať poradné orgány po schválení v predsedníctve.
 2. Prezídium Matice slovenskej je poradným orgánom predsedu Matice slovenskej a je zriadený na riešenie osobitných otázok smerovania a činnosti Matice slovenskej. Členmi prezídia Matice slovenskej sú významné osobnosti slovenského spoločenského, vedeckého a kultúrneho života. Podrobnosti upravuje štatút vydávaný predsedom Matice slovenskej.
 3. Ďalšími poradnými orgánmi Matice slovenskej sú:
 4. a) Vedecká rada Matice slovenskej,
 5. b) Grémium predsedov Krajských rád Matice slovenskej,
 6. c) Rada Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

Hlava XVI.

Prechodné a záverečné ustanovenia

 1. Pre prípad zrušenia organizácie bez likvidácie organizácia nezaniká a všetky práva a povinnosti prechádzajú na právneho nástupcu, ktorého určí valné zhromaždenie.
 2. Pre prípad zrušenia organizácie s likvidáciou sa likvidácia vykoná na základe platných všeobecne záväzných právnych predpisov. Spôsob likvidácie, osobu likvidátora, spôsob usporiadania majetku a ďalšie dôležité skutočnosti navrhuje výbor a dozorný výbor mimoriadnemu valnému zhromaždeniu, ktoré sa zíde len na tento cieľ. Na právoplatné rozhodnutie je potrebná štvorpätinová väčšina prítomných delegátov.
 3. O spôsobe zrušenia Matice slovenskej rozhodne valné zhromaždenie.
 4. Matica slovenská nemôže zaniknúť zmenou alebo zrušením zákona o Matici slovenskej ani iným vonkajším zásahom. Matica slovenská môže zaniknúť len jednomyseľným rozhodnutím valného zhromaždenia. Na právoplatné rozhodnutie o zániku je potrebná prítomnosť všetkých delegátov.
 5. Zvolené orgány vykonávajú svoju činnosť až do ďalšieho valného zhromaždenia v roku 2013 bez zmeny.
 6. Odbor mladých matičiarov pred 17. 9. 2011 sa považuje za Mladú Maticu podľa týchto stanov. Kluby Odboru mladých matičiarov registrované v ČÚ pred 17. 9. 2011 sa považujú za odbory Mladej Matice podľa týchto stanov.
 7. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť schválením 17. 9. 2011 a účinnosť dňom 17. 10. 2011. Zrušujú sa stanovy Matice slovenskej schválené na sneme Matice slovenskej 22. 3. 2003 v Leviciach.

 

 

Martin 17. septembra 2011

 

Ing. Marián Tkáč, PhD.

predseda MS